เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

        ตามที่นโยบาย สพฐ. มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19) และเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จำเป็นที่ต้องวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โดยโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลข้างต้น โดยผู้ปกครองนักเรียนสามารถกรอกข้อมูลในการสมัครเรียนไว้ก่อน โดยโรงเรียนจะปริ้นท์ข้อมูลข้างต้นไว้ให้เพื่อความสะดวกของผู้ปกครองนักเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการสมัครเรียนมายื่นในวันมอบตัวโดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทรายภายหลัง

ในการยืนยันการสมัครเข้าเรียนผู้ปกครองจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการสมัครดังนี้
     [1] ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 พร้อมสำเนา หรือ สำเนารับรองการเป็นนักเรียนจำนวน 1 ฉบับ
     [2] สำเนาสูติบัตรนักเรียนจำนวน 1 ฉบับ
     [3] สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
     [4] สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
     [5] รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 ใบ     (กรณีไม่ได้แนบรูปในการสมัครเรียนออนไลน์)
     [6] หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

       โดยสามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ตามช่องทางดังนี้

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 เข้า https://forms.gle/eGPuY5keaiegt1Mc7
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 เข้า https://forms.gle/EH4AjVTSRAgLYiwC9

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

รายละเอียด

      วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายอรรถพงษ์ อินตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและนายวสุพล คำเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563  กิจกรรมภายในงานมีดังนี้  1.การแสดงความยินดีและมอบของขวัญหน้าเสาธง  เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีพี่น้อง  2.พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนอวยพร และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ หอประชุม โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2882143692099061&id=1759970284316413

การจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ การเสริมสร้างวินัย และบูรณาการการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

      วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. นายอรรถพงษ์ อินตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม และนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้การเสริมสร้างวินัยและบูรณาการการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกและเวลา 13.00 น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 192 คน และผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 16 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกทักษะในฐานการเรียนรู้ต่างๆ และทดสอบความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ทำให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับความรู้ มีความสุข สนุกสนาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877079909272106&id=1759970284316413

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

รายละเอียด

      วันที่ 29 มีนาคม 2564  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายอรรถพงษ์ อินตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  4 คน  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มอบเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินกองทุนเสมอภาค(กสศ.)

รายละเอียด

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและนายวสุพล คำเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ทำการมอบเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน และมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 82 คน รวมถึงมอบเงินกองทุนเสมอภาค (กสศ.) เพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 จำนวน 10 คน ให้กับนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

หมวดหมู่รอง

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439