วันแม่แห่งชาติ

รายละเอียด

     เนื่องจากในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีคือ "วันแม่แห่งชาติ" โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีมอบพานพุ่ม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 87 พรรษา ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีจากลูก ที่มีต่อแม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย

   

:: รักษาราชการแทน  

นายธีระพงศ์ นวลศรี

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439