คนเก่งของบางยางฯ  

   

QR Code NBY  

   

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รายละเอียด

       วันที่ 28-29 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ของสวนรุกขชาติเมืองราด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นวิทยากรให้กับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 โดยบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ลักษณะทางสังคมพืชและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยการปลูกหญ้าแฝกการทำปุ๋ยหมัก เยาวชนและชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และฝึกปฏิบัติ การสำรวจและจำแนกสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 80 คน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับเด็กนักเรียนมา  ณ ที่นี้ด้วย

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558