โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รายละเอียด

       วันที่ 28-29 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ของสวนรุกขชาติเมืองราด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นวิทยากรให้กับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 โดยบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ลักษณะทางสังคมพืชและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยการปลูกหญ้าแฝกการทำปุ๋ยหมัก เยาวชนและชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และฝึกปฏิบัติ การสำรวจและจำแนกสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 80 คน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับเด็กนักเรียนมา  ณ ที่นี้ด้วย

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439