คนเก่งของบางยางฯ  

   

QR Code NBY  

   

ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ

รายละเอียด

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมและพลักดันข้อคิดเห็นของสภานักเรียน ระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้นำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้แนวทางประชาธิปไตย เคารพกฎกติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนทั้ง 4 ข้อ คือ 1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม และ 4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully พร้อมแสดงท่าสัญลักษณ์อย่างพร้อมเพรียง

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558