ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ

รายละเอียด

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมและพลักดันข้อคิดเห็นของสภานักเรียน ระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้นำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้แนวทางประชาธิปไตย เคารพกฎกติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนทั้ง 4 ข้อ คือ 1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม และ 4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully พร้อมแสดงท่าสัญลักษณ์อย่างพร้อมเพรียง

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439