ตราและคำขวัญประจำโรงเรียน

"ประพฤติดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมความรู้ สู่ความเจริญ"

   

:: รักษาราชการแทน  

นายธีระพงศ์ นวลศรี

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558