ตราและคำขวัญประจำโรงเรียน

"ประพฤติดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมความรู้ สู่ความเจริญ"

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439