การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ


Added by: Super User

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุ...

Read full advertisement...

นครบางยางจัดทำโบว์ริบบิ้นไว้ทุกข์และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


Added by: Super User

โรงเรียนนครบางยางพิทย...

Read full advertisement...

การประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559


Added by: Super User

มีการประกวด 3 ประเภท คือ

1.ประก...

Read full advertisement...


Powered by OrdaSoft!

QR Code โรงเรียน  

   

รวม Link การศึกษา  

   

คนเก่งของบางยางฯ  

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=0K6okBq5xctO8A309ac0fHl7RpXT9Iz%2FdB7X06pBEqr9ygoaU4LlXzeglkSerf0O2vpaFwf%2BHuLA%2BWjs4Id0Tvy5Gz4zOKAhJLfDOP6mgbKPQrjmqM2bRrTSgrovGYu4dTmFDiINFAv4RXt370Z2yGj4WubQ5d9tetCZ7Cbvjwg%3D&prvtof=0Th4xlV3OKk1qbETSr5oh5SrIQzstlEpVZq4JDZPBEY%3D&poru=tXuby%2FuV8PV%2FfzTZ6lhhCrxNcg0ou%2FK8SkZ6vbVlfwLMZpI61Clvw1s7CJdxQxCt9vnEIBl751B7wI24gOKFaeyvyAijNdwsl62xSgwcIlhyeEpFfGhJY5H18k2VPpJS&">Click here to proceed</a>. </body>
   

giWeather  

giweather joomla module
   

รวม Link สถาบันการศึกษา  

   

ประวัติโรงเรียน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด

ความเป็นมา 


     พ.ศ. 2530ประชาชนตำบลบ้านแยง  ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

     นายประสาท  ภู่ทองคำ  กำนันตำบลบ้านแยง  (ขณะนั้น)  และ คณะกรรมการสภาตำบลบ้านแยง  (ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านแยง) ,  ร.ต.อ. ไกรวุฒิ  บุญต้อ  หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแยง  (ยศและตำแหน่งขณะนั้น) ,นายถวิล  หอมสนิท  อดีตกำนันตำบลบ้านแยง , นายณัฐ  อรรถสงเคราะห์  พัฒนากรตำบลบ้านแยง (ตำแหน่งขณะนั้น)  ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ, นายทองคำ  เกิดชื่น ( อดีตผู้ใหญ่บ้านเกษตรสุข  ปัจจุบันเสียชีวิต ) นายสุเทพ   สีนะพงษ์พิพิธ  แพทย์ประจำตำบลบ้านแยง

      คณะบุคคลดังกล่าว  ประสานขอความร่วมมือจากนายประถม  ทองคำพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย  (ตำแหน่งขณะนั้น)  ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ   จัดตั้งหน่วยการเรียนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้ที่ทำการสภาตำบลบ้านแยงเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน

      พ.ศ. 2531 จัดตั้งเป็น โรงเรียนนครไทย (สาขา) มี นายนพดล  ทองคำพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย (ขณะนั้น)  ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาโรงเรียน  พระราชรัตนมุนี  เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานจัดหาทุนจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นอาคารไม้  มี  3 ห้องเรียน  1 หลัง  มีชื่ออาคารว่า "ราษฎร์สดุดี"

      พ.ศ.  2532 พลเอกมานะ  รัตนโกเศศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น)  ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน  ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม"  ตามประกาศลงวันที่  31 กรกฎคม  พ.ศ. 2532   โดยมีนายนาถ  นาคพงษ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นคนแรก ปัจจุบันมีนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

      พ.ศ.  2532 ได้รับงบประมาณจัดสร้าง

               -  อาคารชั่วคราวแบบ 104 / 27  จำนวน  1 หลัง   , ห้องส้วมแบบ 6 ที่  จำนวน  1 หลัง

               -  บ้านพักภารโรง  จำนวน 1 หลัง

      พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณจัดสร้าง

               -  อาคารเรียน  108ล  จำนวน 1 หลัง ,   บ้านพักครู  จำนวน 2 หลัง

               -  ถังน้ำฝนแบบ  ฝ.33  จำนวน 1 ชุด

              -  ได้รับความอนุเคราะห์มูลนิธิอิโกอิโนะอิเอะ ประเทศญี่ปุ่นสร้างบ้านพักนักเรียน จำนวน 2 หลัง 

      พ.ศ. 2534   ได้รับงบประมาณจัดสร้าง

                -  หอถังพร้อมระบบประปา  จำนวน  1  หอ ,    บ้านพักครู  จำนวน 1 หลัง

                -  ห้องน้ำห้องส้วมแบบ  6  ที่  จำนวน  1 หลัง

               - ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ “อิโกอิโนะอิเอะ” ประเทศญี่ปุ่น  ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่  1  เป็นห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ จัดตั้งโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม (สาขา)  บ้านหนองหิน   ตำบลบ้านแยง   อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  ปัจจุบันคือโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

      พ.ศ. 2535   -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ  102/27  จำนวน  1  หลัง

      พ.ศ. 2537   -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  108ล  จำนวน 1 หลัง  ถังน้ำฝน  ฝ.33  จำนวน  1 ชุด, บ้านพักภารโรง  1  หลัง

                        -  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

      พ.ศ. 2539   -  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนางสาวดวงรัตน์  พูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการในเวลาต่อมา

                          -  ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน  2  เป็นห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องพยาบาล  ขยายห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุดขนาดเล็ก

      พ.ศ. 2540   -  สร้างโรงจอดรถสำหรับครูและนักเรียน  ปรับปรุงสวนหย่อม,  ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโรงเรียน  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำในโรงเรียน,  สร้างที่ดื่มน้ำถูกสุขลักษณะ   สำหรับนักเรียน  2 ที่,   สร้างถังเก็บน้ำแบบใต้ดิน  1 ที่ และปรับปรุงบ้านพักนักเรียนในโรงเรียน

      พ.ศ. 2541   -  สร้างซุ้มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน,  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยเน้นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียน,  จัดทำที่พักผ่อนสำหรับนักเรียน,  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อบริการนักเรียนและชุมชน,  สร้างศาลาพักเพื่อให้นักเรียนพักรอรถโดยสาร  กรมทรัพยากรธรณี  กรมโยธาธิการ  สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  ขุดเจาะบ่อบาดาล ในโรงเรียนเพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

                       -  ทำถนนคอนกรีต  ถนนลาดยางในโรงเรียน

      พ.ศ. 2542   -  ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน  108 ล  เป็นห้องนิทรรศการโรงเรียน   ห้องแผนงานสารสนเทศ ห้องบริหารงานฝ่ายบริการ  

                         -  ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม  2 หลัง

                         -  สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เจริญพระชนม์มายุครบ  72  พรรษา, ปรับปรุงห้องวิชาการ, ห้องปกครอง,  ปรับปรุงบ้านพักนักเรียนในโรงเรียนและบริเวณเสาธงชาติ

                         -  ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน  108ล  เป็นห้องสมุดครู

      พ.ศ. 2543    -  ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในโรงเรียน   โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทพิษณุโลก ( ปัจจุบันเก็บน้ำไม่ได้) สร้างหอถังประปา  1   แห่ง

                        -  ปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยได้รับงบประมาณสนับสนุน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

                        -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมและโรงอาหารแบบ 100/27  จำนวน  1  หลัง

      พ.ศ. 2544    -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.33  จำนวน   2   ชุด   โดยมีนายมานพ  บัวทอง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

      พ.ศ. 2545    -  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  1 ห้อง และปรับปรุงห้องสมุด โดยมี นายประกอบ   พูลภีไกร  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการในเวลาต่อมา

      พ.ศ. 2546    -  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแยง สร้างศาลา กรีฑา   1   หลัง

      พ.ศ. 2550    - นายศักดา   สินมา ( 10  ส.ค. 2550 )  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  

      พ.ศ. 2553    - ได้รับงบจากเทศบาลตำบลบ้านแยงสร้างสนามบาสเกตบอลอเนกประสงค์ 1 สนาม

 

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   

Vinaora Visitors Counter  

1465959
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
987
2784
3771
1442635
64484
76815
1465959

Your IP: 54.156.39.245
Server Time: 2018-10-22 07:48:17
   

PTT Oil Price  

   

LaiThai RSS Reader  

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว
 • ทรัมป์ลาข้อตกลงนิวเคลียร์สงครามเย็น-รัสเซียจวกทำโลกเสี่ยงทรัมป์ลาข้อตกลงนิวเคลียร์สงครามเย็น-รัสเซียจวกทำโลกเสี่ยง
  ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันสหรัฐฯจะถอนตัวจากข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์ฉบับสำคัญกับรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น โดยอ้างว่าจะไม่ยอมให้รัสเซียผลิตอาวุธอยู่ฝ่ายเดียว...
 • เขย่าตลาดกรมส่งออกรัชดาเขย่าตลาดกรมส่งออกรัชดา
  กระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) สินค้าโอทอป สินค้าท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการสตาร์ตอัพอย่างจริงจัง...
 • กาตาร์อ่วม ฝนตกหนึ่งวันเกือบเท่าหนึ่งปีกาตาร์อ่วม ฝนตกหนึ่งวันเกือบเท่าหนึ่งปี
  กรุงโดฮาของกาตาร์ ประสบมรสุมฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก จนเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเกือบเท่าปริมาณน้ำฝนต่อปี ส่งผลกระทบจราจรบนท้องถนน บ้านเรือนจมน้ำ
 • นโยบายหลงทิศ ข้าวไทยใกล้ทางตันนโยบายหลงทิศ ข้าวไทยใกล้ทางตัน
  วันนี้การแข่งขันตลาดค้าข้าวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไทยต้องมีนโยบายที่ชัดเจน ที่ผ่านมารัฐไม่ได้เข้ามาดูแลอย่างจริงจัง เพราะมัวแต่ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่เคยดูแลการผลิตข้าวทั้งระบบ
 • หาฤกษ์โอนสายสีเขียวให้ กทม.หาฤกษ์โอนสายสีเขียวให้ กทม.
  วันที่ 26 ตุลาคมนี้ คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. มีวาระพิจารณาเรื่องการจำหน่ายและโอนทรัพย์สิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย) ช่วง หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และแบริ่ง-สมุทรปราการ...
   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558