:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ดร.อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: คนเก่งนครบางยางฯ  

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
   

:: ข้อมูล ITA : OIT  

   

:: NBY QR Code  

   

คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายสนอง หนูนิล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
2. นางนุสรา ฟองจางวาง ผู้แทนผู้ปกครอง  
3. นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ ผู้แทนครู  
4. นายนิคม คำภาพ ผู้แทนองค์กรชุมชน  
5. นางวันเพ็ญ จิตรเจริญ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. นายวันชนะ อินโต ผู้แทนศิษย์เก่า  
7. พระอธิการภาษา สิริธมโม ผู้แทนองค์กรศาสนา  
8. นายสายันต์ ทองเนื้ออ่อน ผู้แทนองค์กรศาสนา  
9. นายสุเทพ เกิดชื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. นายชุน พรหมมาอินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. นายคำมูล ยศสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
12. นายเฉลิม สายโสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
13. พ.ต.ท.ศิลา การะหัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
14. นายอินทรีย์ ด้วงคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
15. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูล ณ 9/8/2564

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439