:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ดร.อดุล โตเขียว

   

:: คนเก่งนครบางยางฯ  

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 20.JPG
   

:: ข้อมูล ITA : OIT  

   

:: ลิงค์ที่หน้าสนใจ  

   

:: ระบบสารสนเทศ  

   

:: NBY QR Code  

   

ระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียน

 

ข้อมูลด้านวิชาการของโรงเรียน
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 (SAR)
2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 (SAR)
3. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 (SAR)
4. คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือ Covid ของสถานศึกษา
5. มาตรฐานสถานศึกษาปีการศึกษา 2565
6. มาตรฐานสถานศึกษาปีการศึกษา 2564
7. มาตรฐานสถานศึกษาปีการศึกษา 2563
8. มาตรฐานสถานศึกษาปีการศึกษา 2562
9. ธรรมนูญโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
10. รายงานการประกันคุณภาพ : ผลการประเมิน SAR โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
(พ.ศ.2565-2569)

 

แบบฟอร์มรายงาน
1. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)
2. แบบฟอร์มหน้าปก SAR
3. แบบฟอร์มตัวอย่างสรุปโครงการ

 

แบบฟอร์มต่างๆ
1. คำร้องขอแก้ผลการเรียน
2. คำร้องขอพักการเรียน
3. คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน
4. แบบคำร้องขอย้ายเข้า
5. แบบคำร้องขอคัดสำเนาหลักฐานการศึกษา
6. แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

 

เกียรติบัตร
1. โครงการกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558

Fatal error: Uncaught Error: Access to undeclared static property: Zend_Loader_Autoloader::$loader in /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/Common/ClassLoader.php:227 Stack trace: #0 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php(803): Doctrine\Common\ClassLoader::classExists() #1 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(368): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataInfo->validateAssocations() #2 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(337): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory->validateRuntimeMetadata() #3 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(178): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory->loadMetadata() #4 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/EntityManager.php(269): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory->getMetadataFor() #5 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/EntityManager.php(613): Doctrine\ORM\EntityManager->getClassMetadata() #6 /var/www/web14/htdocs/library/Starsni in /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/Common/ClassLoader.php on line 227