วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทียบเคียงมาตรฐานสากล”

 


พันธกิจของโรงเรียน

๑.ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๒.สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามเป้าหมายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

๓.พัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสถานศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

   

:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439