กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมได้จัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  และในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้ นายณัฐพล บุญศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 มาเป็นประธานนักเรียน

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439