คนเก่งของบางยางฯ  

   

QR Code NBY  

   

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียด

     เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 และวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีการจัดอบรมออกเป็น 2 วันด้วยกัน โดยวันแรก เป็นการอบรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และวันที่สองเป็นการอบรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิทยากร หลวงพี่ช้าง หรือ เจ้าอธิการเจริญ กิตติคุโณ เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ พระสงฆ์นักพัฒนาจากอำเภอพรหมพิราม เป็นพระวิทยากรในการอบรมทั้งสองวัน อีกทั้งยังได้ถ่ายถอดสะพานบุญมายังพี่น้องชาวตำบลบ้านแยงโดยการนำอาหารสะพานบุญมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาคารผู้สูงอายุโรงพยาบาลพรหมพิราม ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องชาวตำบลบ้านแยง และ อำเภอนครไทยเป็นอย่างดี นักเรียนได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมาย และยังได้บุญกับโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนี้อีกด้วย

   

ทำเนียบบุคคล  

   

thai25clock  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558