:: คนเก่งนครบางยางฯ  

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
   

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บ  

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

:: NBY QR Code  

   
   

Articles Category Module

This module allows you to display the articles in a specific category. Help

 • Smart Search
 • เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 1/2559
 • ธง สีและเพลงของโรงเรียน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
 • การแข่งขัน MINI SCHOOL LEAGUE
 • ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560
 • ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)
 • Content
 • Custom HTML Module
 • Second Blog Post
 • Latest Articles Module
 • ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2558
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียน
 • กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและการเลือกวิชาเลือก ประจำปีการศึกษา 2561
 • โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
 • Feed Display
 • First Blog Post
 • กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 • กฎหมายทางการศึกษา
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
 • ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายเสือใต้ ประจำปี 2561
 • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 • แจ้งเลื่อนการเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
 • O-NET ม.6
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • News Flash
 • ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านการจัดโครงร่างองค์กรพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
 • ระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียน
 • กิจกรรม
 • กิจกรรมกีฬาบ้านแยง สัมพันธ์ รู้รักสามัคคี ครั้งที่ ๓๐
 • กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
 • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมวันคริสมาสต์และทำบุญขึ้นปีใหม่
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
 • Random Image Module
 • แผนที่เขตบริการ
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559
 • ร่วมกิจกรรมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและศึกษาดูงาน
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) 25 ธันวาคม 2560
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • เขตพื้นที่บริการการศึกษา
 • ร่วมต้อนรับพล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่เข้าตรวจพื้นที่ ภายในตำบลบ้านแยง
 • กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 • กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2560
 • ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • Article Categories Module
 • Syndicate Module
 • Upgraders
 • ปรัชญาโรงเรียน
 • ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมวันครูประจำปี 2560
 • ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิษณุโลกกลุ่ม 3 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • ประวัติโรงเรียน
 • กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา 2559
 • ร่วมกิจกรรมประเพณีปักธงชัย ขึ้นเขาช้างล้วง อำเภอนครไทย ปี 2560
 • กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 • ตราและคำขวัญประจำโรงเรียน
 • การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2559
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
 • ฝ่ายบริหารโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
 • อบรมการออกแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลฯ
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก ประจำปี 2560
 • กิจกรรมตามโครงการอบรม ส.ค.บ. และ อ.ย. น้อยในโรงเรียนประจำปี 2560
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมโครงการอบรมการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปี 2559
 • ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการและประกวดผลงานการจัดการศึกษา ปี 2560
 • วันแม่แห่งชาติ
 • หนึ่งอาทิตย์สำหรับการร่วมกิจกรรมการแข่งขันการทำเกษตร My Little Farm ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7
 • รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมโครงการอบรมและส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์รักษาสิงแวดล้อม ประจำปี 2560
 • ASEAN DAY วันอาเซียนเดย์
 • ผอ.สพม.39 เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมและพบปะพูดคุยกับคณะครู
 • ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 66 ที่จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 • กิจกรรมวันรพี
 • ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2
 • กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อ
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
 • ทำบุญครบรอบ 31 ปี โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
 • ส่งครูเชาวลิต แย้มศิริที่โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • กิจกรรมการสอบนักธรรมตรี โท เอก ของนักเรียน โดยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมเป็นสนามสอบ ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10
 • ร่วมการแข่งขันการทำเกษตร My Little Farm ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 แบบ Reality ทีมละ 5 คน บนพื้นที่จริง 1 ไร่/ทีม ด้วยเงินทุน 5,000 บาท ในระยะเวลา 60 วัน
 • ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิษณุโลกกลุ่ม 3 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2560
 • แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
 • นศป. 2 คน สาขาพลศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย กล่าวอ่ำลานักเรียน เนื่องจากจบการฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558
 • ร่วมกิจกรรมประเพณีปักธงชัย ขึ้นเขาช้างล้วง อำเภอนครไทย ปี 2559
 • กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์ประมุขลูกเสือแห่งชาติและบำเพ็ญประโยชน์
 • ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
 • ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สพม.39 ปีการศึกษา 2558
 • ร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือพ่อขุนบางกลางท่าว ก่อนขึ้นเขาปักธงชัย ปี 2559
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • ครูเชาวลิต แย้มศิริกล่าวอำลานักเรียนก่อนจะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนจ่านกร้อง
 • กิจกรรมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 • กิจกรรมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 2-4 มีนาคม 2559
 • ร่วมกิจกรรมแปรอักษรและจุดเทียนแสดงความความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 • กิจกรรมการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานทางช่างเป็นฐาน
 • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ม.3 ปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
 • พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
 • กิจกรรมโครงการ "ติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET ระดับ ม.3" ปีการศึกษา 2559
 • ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาอำเภอ บางยางเกมส์ ครั้งที่ 1
 • การติดตาม นิเทศการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • กิจกรรมการจัดการประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ข้อสอบกลางจากสพฐ. ปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเลือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2560
 • กิจกรรมการออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนในเขตบริการ เพื่อรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
 • โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2558 (บริการฟรี) ของบริษัท อินฟินิตี้ เฮลท์ แคร์ จำกัด
 • กิจกรรมโครงการ nby ปลอดขยะ หัวใจรักษ์โลก ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมการอบรมตามโครงการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานทางช่างเป็นฐาน
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน(ม.3 และม.6)
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับการติดตามแก้ผลการเรียน 0 ร และมส. ประจำปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 • ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจำปี 2559
 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
 • การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของสพม.39
 • ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • กิจกรรมโครงการ "ติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET ระดับ ม.6" ปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมวันอาเซียนและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
 • กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
 • กิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๘ พรรษา บ้านแยงเกมส์ ครั้งที่ ๒๙
 • ร่วมงานวันระพี วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2559
 • กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560
 • แนะนำครูมาบรรจุใหม่เอกเคมี
 • รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี 2560
 • กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
 • กิจกรรมรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมวันครูปี 2559 วันที่ 16 ม.ค.59
 • รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสหวิทยาเขตนเรศวร
 • กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
 • กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติฯ โดยสำนักงาน กกต.จว.พิษณุโลก ร่วมกับอำเภอนครไทย
 • กิจกรรม "ครูเยี่ยมบ้านเด็ก" ในสัปดาห์วันครู ปี 2559
 • กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2559
 • อาจารย์และคณะนักศึกษา จากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ออกค่ายตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จำนวน 2 วัน
 • ร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาทางกาย สำหรับนักเรียนหลังเลิกเรียน
 • ร่วมฟังการสัมมนาประวัติศาสตร์ “นครไทยเมืองบางยาง จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ชาติไทย”
 • รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมประเพณีแห่เข้าเทียนพรรษาและอาสาฬหบูชา ปี 2559
 • ร่วมกิจกรรมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านเกษตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านแยง
 • ร่วมกิจกรรม "ติวเตอร์ ROAD to University" ของโอสถสภา
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) 25 ธันวาคม
 • ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ของอบจ.พิษณุโลก
 • ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน "สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สองแควเกมส์ ครั้งที่ ๓"
 • บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการเกษตรให้กับโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มูลค่าจำนวน 30,000 บาท
 • ครูเอส ครูอตสาหกรรมคนใหม่แนะนำตัวกับนักเรียนที่หน้าเสาธงในโอกาสที่มาบรรจุใหม่
 • แนะนำครูมาบรรจุใหม่
 • กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "Bike For Dad" 11 ธ.ค.58
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559
 • แนะนำครูมาบรรจุใหม่
 • การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา "มัธยมศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2558
 • ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ เทศบาลตำบลบ้านแยง 2558
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช 2558
 • กิจกรรมไหว้ครู ปี การศึกษา 2559 และกิจกรรมปลูกป่าถวายพ่อและแม่
 • กิจกรรมวันเอดส์โลก (World AIDS Day) วันที่ 1 ธันวาคม ประจำปี 2558
 • ร่วมงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ ของกระทรวงแรงงานที่สถาบันฝึกฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
 • กิจกรรมการสอบนักธรรมตรี โท เอก ของนักเรียน โดยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมเป็นสนามสอบ ปีการศึกษา 2558
 • รับการตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยอาคารสถานที่พักนอนของนักเรียนจากคณะกรรมการฯ
 • ร่วมกิจกรรมประเพณีปักธงชัย ขึ้นเขาช้างล้วง อำเภอนครไทย ปี 2558
 • กิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
 • ร่วมกิจกรรมการประกวดกระทงงานประเพณีลอยกระทงบึงราชนก ประจำปี 2558
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.2559
 • ร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือพ่อขุนบางกลางท่าว ก่อนขึ้นเขาปักธงชัย ปี 2558
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2559
 • ร่วมกิจกรรมประเพณีปักธงชัย ไหว้พ่อขุนบางกลางท่าวฯ ปี 2558
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65
 • กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ณ รร.วัดโบสถ์ศึกษา
 • ทีม LF5 นักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมทำสำเร็จแล้ว คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • ร่วมประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันศิลปฯ ครั้งที่ 65 พิษณุโลกกลุ่มที่ 3
 • โครงการหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559 "ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการการเรียนการสอนฯ"
 • นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง เงินทองของมีค่า
 • กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
 • ครูใหม่กล่าวแนะนำตัวเองกับนักเรียนหน้าเสาธง
 • ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานของสถานีตำรวจภูธรบ้านแยง
 • ร่วมกิจกรรมชุมชนงานทอดผ้าป่า ณ วัดประดู่สิน
 • แนะนำครูคนใหม่
 • ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2558
 • อบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT )
 • ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในงานศิลปหัตถกรรมฯ 65
 • อบรมการใช้งานระบบการวัดผล SGS
 • ส่งครูปริญา พลน้อยที่โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อฯ สพม.40
 • วันที่ 3 ของกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี "วิชาการจราจร"
 • วันที่ 2 ของกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี "วิชาการจราจร"
 • ครูปริญา พลน้อยกล่าวอำลานักเรียนก่อนจะย้ายไปจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันพรุ่งนี้
 • กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี "วิชาการจราจร"
 • กิจกรรมอบรมการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาฯ วันที่ 2 นอกสถานที่
 • นักเรียน น.ย.ได้ทุนการศึกษาจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนฯ จังหวัดพิษณุโลก
 • กิจกรรมบริจาคโลหิตของคณะครูและนักเรียน
 • กิจกรรมอบรมการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาฯ
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา 2558 วันที่ 2
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา 2558
   

:: รักษาราชการแทน  

นายธีระพงศ์ นวลศรี

   

:: นาฬิกา  

Bankok, Thailand
   

:: ระบบสารสนเทศ  

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439